กิจกรรมผลิตสื่อเพื่ออ่านออกเขียนได้

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนในเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และชุมพรจำนวน 20 โรงเรียน