บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.6

รร.บ้านน้ำลอด

เล่ม 1 อักษรควบกล้ำ
เล่ม 2 อักษรนำ
เล่ม 3 คำที่มีตัวการันต์
เล่ม 4 คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทย
เล่ม 5 การนับวันเดือนปี
เล่ม 6 อ่านอย่างถูกต้อง
เล่ม 7 เขียนไทยคล่อง

รร.วัดกงตาก

เล่มที่ 1 อักษรควบกล้ำ
เล่มที่ 2 อักษรนำ
เล่มที่ 3 ตัวการันต์
เล่มที่ 4 คำยืมภาษาต่างประเภทในภาษาไทย
เล่มที่ 5 วัน เดือน ปี แบบไทย
เล่มที่ 6 หนังสือพัฒนาการอ่าน
เล่มที่ 7 หนังสือพัฒนาการเขียน