คณะทำงาน

คณะทำงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐา วิพลชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์

อาจารย์วิชุนี พันธ์น้อย

อาจารย์วัศรนันทน์ ชูทัพ

นางสาวนิอาอีเสาะ ยามูสะนอ