โรงเรียนในเครือข่าย

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)สำนัก 3 ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการให้โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น จำนวน 20 แห่ง  ประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้

ลำดับ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด
1 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ อบต.สวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
2 โรงเรียนบ้านดวด อบต.สวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
3 โรงเรียนบ้านดอนแค อบต.สวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
4 โรงเรียนบ้านเขาตากุน อบต.สวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
5 โรงเรียนบ้านบางหยี อบต.บางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
6 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง อบต.บางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
7 โรงเรียนบ้านน้ำลอด อบต.บางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
8 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร อบต.บางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
9 โรงเรียนวัดปากคู ทต.ช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 โรงเรียนบ้านไสขาม ทต.ช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ทต.ช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 โรงเรียนวัดกงตาก ทต.ช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน ทต.ช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 โรงเรียนบ้านควนราชา ทต.ช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 โรงเรียนบ้านทำเนียบ อบต.บ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 โรงเรียนบ้านน้ำราด อบต.บ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 โรงเรียนบ้านบางขนุน อบต.บ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 โรงเรียนบ้านพัฒนา ทต.บ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 ทต.บ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
20 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ ทต.บ้านเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รวมทั้งสิ้น 20 โรงเรียน