บทเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.4

รร.บ้านดอนแค

เล่ม 1 คำที่มี ร,ล เป็นพยัญชนะต้น
เล่ม 2 คำควบกล้ำ
เล่ม 3 อักษรนำ
เล่ม 4 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
เล่ม 5 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 6 การผันวรรณยุกต์ คำเป็น-คำตาย
เล่ม 7 คำที่ใช้ไม้ยมก
เล่ม 8 คำที่มีไม้ทัณฑฆาต
เล่ม 9 มาตราตัวสะกด

รร.บ้านหัวหมากบน

เล่ม 1 มาตราตัวสะกด
เล่ม 2 การผันอักษรกลาง สูง ต่ำ ที่้เป็นคำเป็นและคำตาย
เล่ม 3 คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
เล่ม 4 คำที่มี-ร-ล
เล่ม 5 คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
เล่ม 6 อักษรนำ
เล่ม 7 คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ
เล่ม 8 เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ

รร.บ้านพัฒนา 2

เล่ม 1 ร ล
เล่ม 2 ควบกล้ำ
เล่ม 3 อักษรนำ
เล่ม 4 การผันอักษร
เล่ม 5 อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
เล่ม 6 คำประวิสัญชนี ไม่ประวิสัญชนี
เล่ม 7 ไม้ยมก
เล่ม 8 ทัณฑฆาต
เล่ม 9 มาตราตัวสะกด